Hírek

et logo 230 2AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM szociológiai szakfolyóirat 2021/1-es számának tervezett témaköre: Az államszocializmus társadalomtörténete
Lapszámfelelős szerkesztő: Horváth István.

A romániai államszocialista rendszer feldolgozása, beleértve a romániai/erdélyi magyarok helyzetének taglalását, mindenekelőtt politikatörténeti vonatkozásokban történt meg. Ehhez az irányvonalhoz viszonyítva a társadalomtörténeti (re)konstrukciók, elemzések (hogy az esetleges átfogóbb értelmezéseket ne is említsük) valamelyest háttérbe kerültek, (le-)maradtak. Persze, néhány téma: modernizáció néhány vonatkozása (pl. iparosítás, urbanizáció, tradicionális életformák átalakulása), helyi elitek témakör esetében születtek olyan helyi vagy regionális (pl. megyei) vonatkozású elemzések, amelyek számottevő alapozásnak számítanak. Viszont ezek interpretációja, belehelyezése átfogóbb országos, esetleg nemzetközi viszonyítási keretekbe, hellyel-közzel történik meg. Ez valószínűleg összefügg azzal, ahogyan Gagyi József, az eddigi legátfogóbb, magyar nyelven Románia társadalomtörténetéről írt könyv szerzője sommáz: nincsenek „monográfiák, egyenetlenek a feldolgozások, hiányoznak a feldolgozott anyagokra támaszkodó, mélyre hatoló kérdésfeltevések” (2009: 32). És ha a megjelent sorok óta eltelt tucatnyi évet tekintjük, elmondható, hogy az azóta publikált írások csak részben, az államszocializmus időszakára vonatkozóan inkább elvétve publikáltak meghatározó tanulmányokat, számontartható könyvszintű összefoglalókat.

Az, hogy általában a tematikus, társadalomtörténeti, illetve a partikuláris periódusra, az államszocializmusra vonatkozó szakirodalmi feldolgozások fehér folton fehér hollónak számítnak, az nemcsak valamilyen szakmai teljességigény szempontjából, hanem általában a társadalomszemlélet és az oktatás vonatkozásában is hiányosság. Egyrészt az emlékezés vonatkozásában is megmutatkozó hiány, ugyanis nehezen értelmezhető a mostani jelen, főképpen az 1989 utáni generációk számára. Másrészt ellentmondásosan értelmezhető a múlt, mindenekelőtt az 1989 előtt felnőttként is élők esetében.

Az államszocializmus társadalomtörténeti valóság volt, azokban az életformákban és élethelyzetekben, amelyeket kialakított/lehetővé tett. Tárgyiasult életformaprojektje, a lakónegyed, a tömbházlakás vagy akár a kívánatosnak tartott munkahely eszményképe még mindig meghatározza többségünk mindennapi életvitelét, illetve elvárásait.

Az államszocializmus egy olyan társadalomtörténeti helyzetet eredményezett, amely messze nem futott ki, nem számolta fel végleg önmagát a nyolcvanas évek mizériáiban (jegyrendszer formájában szűkülő ellátás, áramszünetek stb.).

Nos, van bőven, amit tanulmányozni, amiről rövidebb reflexió (minimum 5 oldal) vagy kimerítőbb tanulmány (maximum 15 oldal) formájában beszámolni, az emlékezés formáitól, az eddigi társadalomtörténeti vizsgálódások kritikai, módszertani áttekintéséig, a nagy folyamatok (urbanizáció, fogyasztás alakulása, az életvitel modernizációja) áttekintésétől, az életvitelváltások társadalmi értelmezésén keresztül, a szórakozás, a társadalmi érintkezési formák átalakulásának bemutatásáig.

Ezen felvezető jegyében az Erdélyi Társadalom 2021. évi első tematikus számába olyan témákban várunk tanulmányokat, amelyek a fent jelzett folyamatok valamely aspektusát elemzik, vizsgálják és értékelik egy adott régió, közösség, ország vagy a tágabb régió országainak összehasonlító vonatkozásában. Külön értékeljük az olyan témájú írásokat, amelyek a régió valamely magyar vagy más nemzetiségi-nyelvi közösségét érintő témát vizsgál az átmenet időszakát illetően.

A megjelentetni kívánt tanulmányok szerzői első lépésben egy 300-400 szavas kivonatot küldhetnek be 2020. május 30-ig, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címre.

A tanulmányokat és az azokhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai, kulcsszavak) az Erdélyi Társadalom honlapjának elektronikus rendszerébe kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html). A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezi, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. Megjelenésre való elfogadás esetén a szerzőnek a bírálók javaslatai alapján rövid időn belül módosítania kell a kéziratát.

Bár a téma fókusza a romániai helyzetre vonatkozik, más országokra vonatkozó írásokat is várunk.

A tanulmányok beküldésének határideje 2021. július 1.
A tanulmányok formai követelményeit itt találják

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a magyarországi, MTA (IX. osztály) tág értelemben vett társadalomtudományi folyóirat-rangsorolása szerint, a 2021-es évre érvényes rangsor 35. helyére került, ezzel 124 helyet ugrott előre a korábbi besoroláshoz képest.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az idézettségi mutatók évente ingadoznak, mégis, úgy gondoljuk, hogy ezek az eredmények figyelemre méltóak.

Részletes rangsor

AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM társadalomtudományi szakfolyóirat 2020/1-es számának tervezett témaköre: A szociális munka és szociális ellátás rendszerváltás utáni 30 éve

Romániában a rendszerváltás óta eltelt időben a szociális munka és a szociális ellátó rendszer jelentős fejlődési folyamaton ment keresztül. Az ország számos egyetemén különböző nyelveken (újra)indult a szakember-képzés. Megalakult az országos Szakmai Kollégium, mely a más területen működő hasonló szervezetek mintájára többféle szerepet tölt be (érdekvédelem, felügyelet, együttműködés stb.). A szociális ellátással kapcsolatos törvények számos változatban láttak napvilágot, keresve a megfelelő támogatási formákat.  A szociális ellátórendszer kerettörvénye is többrendben újult meg. A kormányzati és civil szolgáltató-hálózat bővült és differenciálódott

A romániai szociális ellátás rendszerváltás utáni történetéről írni komplex és nagy feladat. Az ET jelen száma szeretné felvállalni ezt a kihívást, és megpróbál valamiféle látleletet adni arról a közel harminc évről, ami a ’89 decemberében történt rendszerváltás óta eltelt. Nem csupán a szociálpolitika történéseinek a hullámvonalát érdemes követni ebben a visszatekintésben, hanem a szociális ellátás intézményrendszerének az alakulását, az ott dolgozók szemléletének és szakmai kihívásainak a változásait, és az utóbbi három évtized terep-kutatási eredményeit is.

Az Erdélyi Társadalom a 2020/1-es lapszáma ebben a kérdéskörben vár vitaindító és kutatási eredményeket bemutató írásokat.

Lapszámfelelősök: Berszán Lídia, Szabó Béla

A megjelentetni kívánt tanulmányok rövid kivonatának (fél oldal) beküldési határideje: 2020. március 20.  Az elkészült tanulmányok beküldési határideje 2020. május 20. A világjárvánnyal kapcsolatos akadályoztatások miatt a határidőt meghosszabbítjuk 2020. június 15-ig.

A kivonatok elfogadása még nem jelenti automatikusan a tanulmány megjelenésre való elfogadását! A kivonatokat és majd a tanulmányokat, és ahhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai) az Erdélyi Társadalom honlapjára kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html).

A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezi, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. A megjelenésre való elfogadás esetén a szerzőnek, a bírálók esetleges javaslatai alapján, a megadott határidőn belül, át kell dolgoznia kéziratát.

A tanulmányok formai követelményeit a https://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/formai-kovetelmenyek oldalon a Tanulmányok beküldése cím alatt olvasható szerkesztési szabályok (ET) tartalmazzák.

AZ ERDÉLYI TÁRSADALOM szociológiai szakfolyóirat 2020/2-es számának tervezett témaköre: Társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok az 1989. utáni átmeneti időszakban.

Lapszámfelelős szerkesztők: Veres Valér, Megyesi Boldizsár

A kommunista rendszer 1989. évi összeomlását követő 30 évben mind Romániában, mind pedig a többi Közép- és Kelet-Európai országban elkezdődött – és az értelmezésektől függően le is zárult – egy átmeneti időszak, amelyben számos eltérést, fáziskülönbséget észlelhetünk az országok között, de kétségtelenül mindenhol lezajlott egy átalakulási folyamat. Társadalmi szempontból az értékek, normák és a társadalomszerkezet változása, politikai szempontból a diktatórikus egypárti rendszert a többpárti demokráciák váltották f el, a központosított közigazgatást pedig, változó mértékben a decentralizáció és a szubszidiaritás szellemben átalakították a helyi és regionális önkormányzatok rendszerévé. A gazdasági szférában tanúi lehettünk az ipar és a szolgáltatások átalakulásának a központosított, állami tulajdonú tervgazdaságból a magántulajdonra épülő piacgazdaságra. A mezőgazdaságban hasonló folyamatok zajlottak le.

Az átmeneti időszak két fő geopolitikai folyamata a NATO és az Európai Uniós csatlakozási folyamat, amely jelentős stabilitást és gazdasági-társadalmi fejlődést eredményezett, de újabban egyre gyakrabban szembesülhetünk euroszkeptikus véleményekkel is, amelyek e folyamatok árnyoldalát hangsúlyozzák.

A Közép- és Kelet-Európai térségben lezajlott társadalmi átalakulási folyamatok illeszkednek egy a 20. század utolsó harmadában kibontakozó szélesebb átalakulási folyamatba is, amelynek során az európai társadalmakban a késő modern ipari berendezkedésből kialakultak az ún. posztindusztriális, szolgáltató társadalmak.  

Az Erdélyi Társadalom 2020. évi első tematikus számába olyan témákban várunk tanulmányokat, amelyek a fent jelzett folyamatok valamely aspektusát elemzik, vizsgálják és, értékelik, egy adott régió, közösség, ország, vagy a tágabb régió országainak összehasonlító vonatkozásában. Külön értékeljük az olyan témájú írásokat, amelyek a régió valamely magyar vagy más nemzetiségi-nyelvi közösségét érintő témát vizsgál az átmenet időszakát illetően.

A megjelentetni kívánt tanulmányok szerzői első lépésben egy 300-400 szavas kivonatot küldhetnek be 2020. május 30-ig, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímre.  A világjárvánnyal kapcsolatos akadályoztatások miatt a kivonatok leadását meghosszabbítjuk 2020. október 31-ig. (A kivonatok elfogadása még nem jelenti automatikusan a tanulmány megjelenésre való elfogadását! A kivonatok beküldése nem kizáró feltétel, de túljelentkezés esetén előnyt jelent) 

A tanulmányokat, és ahhoz kapcsolódó anyagokat (rövid angol és magyar kivonat, a szerzők biográfiai adatai, kulcsszavak) az Erdélyi Társadalom honlapjának elektronikus rendszerébe kell feltölteni (http://www.erdelyitarsadalom.ro/keziratok/keziratok-bekuldese.html). A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezi, az ún. double blind peer review eljárásnak megfelelően. Megjelenésre való elfogadás esetén a szerző a bírálók javaslatai alapján rövid időn belül módosítania kell a kéziratát.

A tanulmányok beküldésének határideje 2020. november 15.
A tanulmányok formai követelményeit itt találják

Aktuális szám


et2023 1

Az Erdélyi Társadalom folyóirat a következő nemzetközi adatbázisokban jegyzett:

ceeol logogesis

 proquest logodatacitemta konyvtar sitelogo

Index Copernicus

Részletes kereső

A folyóirat támogatói

et tamogatok 2019 1

 

BGA logo 2022